لجستیک چیست ؟

لجستیک

لجستیک لجستیک و مدیریت آن چیست؟ مدیریت لجستیک بخشی از مدیریت زنجیره تامین می باشد که وظیفه برنامه ریزی، اجرا،... ادامه